Algemene voorwaarden

Betaalbaar: contant - 14 dagen na factuurdatum
Gelieve bij betaling factuurnummer te vermelden
Protest omtrent deze factuur dient binnen de 8 dagen te gebeuren.
Bij niet-tijdige betaling is een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10%
op het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.
Daarnaast is een conventionele rente verschuldigd van 8% op jaarbasis vanaf factuurdatum.
Bij betwistingen omtrent deze factuur zijn enkel de Rechtbank in het arrondissement
Brugge-Oostende bevoegd.